පුතා බල්ලාව විකුණලා | අම්මා බල්ලාව අඩ අඩ හොයන හැටි | ගස්ස් බල්ලෝ බල්ලාව ගෙනත් දියන්…..

You might also like

Loading...