හොල්මන් 99% ඇත්ත.. ඒක ඹප්පු කරන්න මේ දර්ශණ පෙළම ඇති එතකොට ඉතිරි 1% බොරුවක් ද.? මේ ටික බලන්නම වටිනවා

You might also like

Loading...