තමන්ට අයිති දේවල් අකමැත්තෙන් කෙනෙක් ගන්න ආවොත් මෙන්න මේ දේ කරන්න | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...