ඒක නොවුනා නම් විජය මාලිනි බැඳලා,මාලිනි එක පාරම ගල් වුනා,විජය මාලිනිගේ අනුවේදනීය ආදර අන්දරයVijaya Mal

You might also like

Loading...