මුළු ජීවිතේම අලුතින් ලැබුණා වගේ හැගීමක් දැණුනේ ඩොක්ටර් බබාව පෙන්නපු වෙලාවේ ඇඩුණා Suleka Jayawardana

You might also like

Loading...