මට දැනුත් ඇදුම් ගලවලා කරන්න පුලුවන් .මම ලැට් අස්සේ පදුරු අස්සේ කරලා තියනවා.එක බුඩෙක්ව වද්දගන්නනේ නෑ.

You might also like

Loading...