එක දවසක් එයා මගෙන් ඇහුවා අපි ආදරය කරනවා දැනෙන්නේ නැද්ද කියලා ඔහුත් මනුස්සයෙක් Damitha Abeyrathne

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *