මේ සාමණේරයා ආයෙත් විල පැත්තෙ ආවොත් මරණවමයි! කාටද මෙහෙම කියන්නෙ? | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...