පත්තරේ පිරිලා තිබුණේ විජය චන්ද්‍රිකා මංගල ඡායාරූප මාලනී එක පාරම ගල්වුණා ඇය අඬන්න ගත්තා Wijaya Malani

You might also like

Loading...