පෙර මිනිසුන්ට උදව් කරපු දෙවිවරු අද කාලේ මිනිසුන්ට උදව් නොකරන්නෙ ඇයි?|Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...