ජනාධිපතිතුමනගේ වැඩ පිළිවෙල විනාස කරන්න මෙන්න මේ උදවිය අපේ රටට වෛරසය උවමනාවෙන් බෝ කලා

You might also like

Loading...