මනාප සමාන වෙලා – මන්ත්‍රී තෝරන්න කාසියේ වාසිය රත්නපුරේට – පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසය වෙනස් වෙයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *