කොහොමද එහෙම වෙන්නෙ? බුදුවරුන් පහලවීමට පෙර රහතුන් වැඩ සිටිනවාද? | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...