හදා ගන්න දීපු දරුවා ආපහු උදුරන් ඇවිත් අම්ම කෙනෙක් කර ගත්තු පාපය. දරුවෙක් හදා ගන්න දීම අකුසලයක්ද?

You might also like

Loading...