මේ දේවල් ටික කරොත් ගෙදර බුදු කුටියට ධාතුන් වහන්සේලා වඩිනවා | දරුණු වන වසංගතයෙන් බේරෙන්න නම් …

You might also like

Loading...