කතරගම චාරිකාවක් ගිය පිරිසකට දෙයියෝ සිහිවෙයි.හීනෙකින්වත් හිතපු නැති දෙයක් සිද්දවෙයි.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *