වෛද්‍යවරුන්ට මරණයෙන් බේර ගන්න බෑ කියපු දරුවා ගාවින් මේ බල්ලා වැතිරුණා | ඉන්පසු හාස්කමක් සිදු උණා

You might also like

Loading...