අහිවාමං (නයෙක්) විච්චිකෝවා (ගෝනුස්සෙක්) සතපදීවාමං (බහුපා සතෙක්) | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...