මෙම ගුණාංග තුලින් ගුණවතෙකු වී සැමදෙනාටම යහපත සලසන්න ඔබට පුළුවන් | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...