අප්පච්චි කාලෙක ඉදලා කියනවා,මම මැරිලා ඔයාගේ දරුවෙක් වෙලා ඉපදෙනවා කියලා,ජයලාල් රෝහණගේ දියණිය Jayalal

You might also like

Loading...