සිංහරාජය ප්‍රශ්නයට ජනපති සුපිරිම තීරණයක් දෙයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *