බබාල ලැබුණම තවත් සුන්දරයි කියල ගොඩක් අය කිව්වට ඒක ඒ කියන තරම් සුන්දර නෑ තීක්ෂණ අනුරාධ Theekshana AnU

You might also like

Loading...