සසරේ පින් කරමින් කල ප්‍රාර්ථනාවන් නිසා සුඛ විපාක ලැබූ රහත් උතුමන් | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...