එකට ජීවත් වෙන අය මැරිලා, නැවතත් එකටම, එකම තැනක ඉපදීම සහ එසේ නොවීම | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...