ළගදි යුගදිවියට ගිය නළු හර්ෂණ බෙත්මගේගේ බිරිද අරුණිගේ උපන්දිනය ජයටම සැමරුවේ මෙහෙමයි Harshana Bethmage

You might also like

Loading...