සිතට එන වෛරයකින් තරහකින් ලේසියෙන්ම සිත මුදවාගන්න හැටි. galigamuwe gnanadeepa himi dharma deshana

You might also like

Loading...