විහාර දේවාලගම් පනත අහොසි කරන ත්‍රස්ත්‍රවාදින්ට කඩේ යන අලිසබ්‍රිගේ අරමුණ මොකක්ද..?

You might also like

Loading...