කැකිරි ගෙඩියක්, තිඹිරි ගෙඩියක්, බොරළු දමනු ගෙඩියක් (උගුරැස්ස) යනාදී| Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...