සියදිවි නසාගත් අය විඳින දුක් සහ මැරෙන්න හිතුනොත් එය මඟහරවා ගන්නා ක්‍රමය| Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...