මියයන්නට කලින් ජීවත්ව සිටින කාලයේ, ඔබ ඔබේ ඥාතීන්ට මෙම උපකාරය කරන්න | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...