දව්ල් ගහ යට ආචිචිගෙ හොල්මන ගෙන්වපු හැටි. mama dakka bayanakama athma sin aka.කිව්ව වගේම ආව

You might also like

Loading...