සුරූපී නිලි සදනි ප්‍රනාන්දු Super Satar පෙම්වතා එක්ක දැන් ගෙවන ප්‍රේමණිය ජීවිතේ. Sandani Fernando

You might also like

Loading...