නැතිවුන කටහඩ දෙන්න බැරිද? කටහඬ මිහිරි කරන දිව ඔසුව. කැඩුනු ඇට පාස්සන්නත් ගන්නව

You might also like

Loading...