ආණ්ඩුව දෙනවා කිව්ව කිසිදෙයක් දුන්නද? විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස උතුරු කොළඹ තොටලග පිලිගැනීමේ හමුවේදී

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *