පිරිමි හොයන්නේ ගොළුවෝ වගේ ගෑණු උනාට හම්බවෙන්නේ ඝණ්ඨාර වගේ ගෑණු

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *