ජේසුස් වහන්සේගේ පිළිමයක් අලුත්වැඩියා කරමින් සිටින විට එහි සැගව තිබී පුදුම දෙයක් හමුවුනා.

You might also like

Loading...