ඔලුවෙන් කල්පනා කරන්න,කොවිඩ් අවසානයත් මරණය ඒ වගේමයි අපේ රස්සාව නැතිවීමේ අවසානයත් මරණය වෙන්න පුළුවන්

You might also like

Loading...