වැසිකිළිය හදාගන්න, ගෙදර වහල හදාගන්න බුදුදහම අතහරින අය අද ඉන්නවා | Koralayagama Saranathissa Thero

You might also like

Loading...