”උදාර උඹ අම්මා තාත්තා නැති හිඟන්නෙක්” කියලා බැනපු සක්කිළි බල්ලන්ට වැඩ වරදී..!!!

You might also like

Loading...