ගෙදර නැවුම්බව වඩවන්න දුම් අල්ලනවා වෙනුවට වාසනාව ගෙනෙන පිච්ච පදුරක් වවමු.

You might also like

Loading...