ඔබගේ බිරිඳටත් මෙවැනි වාසනාවන්ත ස්ත්‍රී ලක්ෂණ තිබේ නම් ඔබ පුදුම වාසනාවන්තයි

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *