හමුදා නිලධාරියෙක් යටකරමින් අස්ගිරි මහා විහාරයට වාහනයක් කඩා වදී.

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *