මේවගේ අබාධිත මිනිස්සුන්ටත් මෙහෙම කරන නරුමයෝ මේ රටේ ඉන්නවනේ | ඇස් නොපෙනෙද්දී ලෝකෙම දැක්ක ලාංකිකයා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *