විපක්ෂය පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත් කරයි ,කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවෙන් එලියට යයි. | Ranjan Ramanayake

You might also like

Loading...