ජීවන් කුමාරතුංගගේ ආදරණිය බිරිඳ සුපිරි කලා තරු පිරිවරාගෙන උපන්දිනය සැමරුවේ මෙහෙමයිJeewan Kumarathunga

You might also like

Loading...