පක්ෂ නායකත්වය ලැබුනොත්මම දන්නවා මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා UNP එක ගොඩගන්නේ කොහොමද කියලා

You might also like

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *