අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංස්කාරයන් අත්හැරියේ අද වගේ පුන් පොහෝ දිනකයි | Galigamuwe Gnanadeepa Thero

You might also like

Loading...