ආණ්ඩුව ගැන ලැජ්ජයි, භූමදානය බෑ කියපු භූගෝල මහාචාර්යවරිය, විශේෂඥ වෛදවරු දැන් මොකද කියන්නේ- රාජිත

You might also like

Loading...