තමාට නිවන් සුව ප්‍රා‍ර්ථනා කරමින් පළවූ පෝස්ටුව ගැන උදාර රිදෙන්න කියූ කතාව මෙන්න.udara kawshalya

You might also like

Loading...