සිය බිරිද ඉතාලියේ සිටියේදී ළාබාල සැමියා ලංකාවට පැමිණ සිදුකල ඉහමොළ රත්වෙන දේ

You might also like

Loading...